Genel Bakış


  Havza Planlama


   >>Çevre Düzeni Planı

  
   Koruma İmar Planı


   Yenileme Alanı


   Kentsel Dönüşüm


   Referanslar
  Kentsel Planlama>Çevre Düzeni Planı  

Çevre Düzeni Planı: Dengeli ve sürekli kalkınma amacına uygun olarak ekonomik kararlarla ekolojik kararların bir arada düşünülmesine imkan veren, rasyonel doğal kaynak kullanımını sağlamak üzere kalkınma planları ve bölge planları temel alınarak yapılan; genel arazi kullanım kararlarına ve çevre korumaya ilişkin stratejileri belirleyen, 1/100.000 ve 1/25.000 ölçekte hazırlanan, plan hükümleri ve plan açıklama raporuyla bütün olan üst ölçekli fiziki plandır.

Plan hazırlık aşamaları aşağıdaki gibidir..

1-      Arazi Çalışmaları ve Veri Toplama

2-      Kurum görüşlerinin alınması

3-      Arazi çalışmalarının,toplanan verilerin ve kurum görüşlerinin GIS ortamında veri tabanı oluşturulması

4-      Katılım ( İl ve İlçe Merkezlerinde toplantılar düzenlenmesi)

5-      Analiz Çalışmaları

·     Coğrafi konum

·     Doğal yapı

·     Tarihsel yapı

·     Yasal yönetsel çerçeve

·      Toplumsal yapı

·     Nüfus

·     İktisadi yapı

·     Arazi kullanım

·     Ulaşım-teknik altyapı

·     Bölgeye yönelik projeler

·     Çevre sorunları

6-      Sentez

Yapılan analiz çalışmaları sonucunda;

      Ekolojik

      Ekonomik

      Toplumsal

      Mekansal sentez çalışmaları yapılması,  

Ayrıca;

      nüfus,

      işgücü,

      sektörler ve

      Altyapı, içme suyu ve katı atığa ilişkin projeksiyonların yapılması.

- Sonrasında mekansal verilerin sektörel sorun ve potansiyellerle çakıştırıldığı açılım paftaları üretilmesi,

- Kırsal-kentsel kademelenme, yerleşilebilirlik analizi,  indeks çalışması yapılması.

- Gelişme eğilimleri ve SWOT analizi yapılması

7-      Yerleşilebilirlik Analizi

·         Kentsel gelişmenin sağlanabilmesi için sürdürülebilirlik çerçevesinde koruma-kullanma dengesine bağlı olarak planlama kapsamında yerleşilebilirlik analizi yapılarak, yerleşilebilir alanların belirlenebilmesinde ekolojik ve doğal kaynaklar ile ekolojik ve doğal risk alanları dışında kalan alanlar ele alınacaktır.

·         Yerleşilebilirlik analizi 3 kategori altında toplanarak;

Kentsel gelişme alanlarının belirlenmesinde “yerleşilemez alanlar, detaylı inceleme dahilinde yerleşilebilecek alanlar ve yerleşilebilir alanlar” tespit edilecektir.

8-      Plan Kararlarına Yönelik Çalışmalar

·         İktisadi Kalkınma / Temel Yaklaşımlar

·         Nüfus Tahminleri

·         Kentsel Yerleşmeler

·         Kırsal Yerleşmeler

·         Çevresel Kararlar

·         Ulaşım Kararları